Skip links

ჩვენი საქმიანობის სფერო

ჩვენი საქმიანობის სფერო

მომსახურება

ენერგიის გადაცემა/ტრანსპორტი ხაზი წარმოება

ენერგიის გადაცემა/ტრანსპორტი ხაზი წარმოება

(36/154/380 kV )

ტრანსფომატორი ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები

154 kV ტრანსფომატორი ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები